පරිගණක සහතිකපත් පාඨමාලාව - පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය