පළාත් සභා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සහ ඉදිරි සංවර්ධන වැඩපිළිවල ගැන අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමා සහ ව්‍යාපෘති ප්‍රධානින් සමග සාකච්ඡාවක් 2021 මාර්තු 16 දින අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදුකෙරුණි