වැඩසටහන 2016 ඇස්තමේන්තු
(රු.)
31.12.2016 දිනට වියදම
(රු.)
පුනරාවර්තන වියදම්    
පුද්ගල පඩිනඩි 146,804,000  
    140,298,689
අනෙකුත් පුනරාවර්තන වියදම් 2,117,779,000 989,605,650
එකතුව 2,264,583,000 1,129,904,339
ප්‍රාග්ධන වියදම්    
මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු කිරීම 17,500,000 16,260,462
     
ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම් 12,500,000 12,044,886
යන්ත්‍ර හා යන්ත්‍රෝපකරණ 1,000,000 607,074
වාහන 4,000,000 3,608,502
මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම 83,783,902 40,189,949
  78,783,902 35,783,902 
වාහන 3,000,000 3,000,000
ගෘහභාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උපකරණ 2,000,000 1,406,047
යන්ත්‍ර, ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්    
වෙනත් ප්‍රාග්ධන වියදම් 4,341,020,000 4,172,449,935
දේශීය ආධාර ලබන ව්‍යාපෘති 1,194,310,000 533,607,696
විදේශීය ආධාර ලබන ව්‍යාපෘති 32,059,316,000 28,430,685,007
එකතුව 37,594,646,000 33,136,742,639
මුළු එකතුව 39,960,512,902 34,323,097,389

මුලාශ්‍රය: මුල්‍ය අංශය