வேலைத்திட்டங்கள் 2016 இற்கான மதிப்பீடு (ரூபா) 31.12.2016 திகதியன்று செலவினம் (ரூபா)
மீண்டெழும் செலவினம்    
தனிநபர் சம்பளம் கொடுப்பனவு 146,804,000  
    140,298,689
ஏனைய மீண்டெழும் செலவினம் 2,117,779,000 989,605,650
மொத்தம் 2,264,583,000 1,129,904,339
மூலதனச் செலவினம்    
மூலதன சொத்துக்களின் மறுவாழ்வு மற்றும் மேம்பாடு 17,500,000 16,260,462
     
கட்டடம் மற்றும் நிர்மானிப்பு 12,500,000 12,044,886
இயந்திரம் மற்றும் இயந்திர உபகரணம் 1,000,000 607,074
வாகனம் 4,000,000 3,608,502
மூலதன சொத்துக்களை கையகப்படுத்தல் 83,783,902 40,189,949
  78,783,902 35,783,902 
வாகனம் 3,000,000 3,000,000
மனைப் பொருட்கள் மற்றும் அலுவலக உபகணரங்கள் 2,000,000 1,406,047
இயந்திரம், கட்டடம் மற்றும் நிர்மாணம்    
ஏனைய மூலதனச் செலவினம் 4,341,020,000 4,172,449,935
உள்நாட்டு உதவிபெறும் செயற்திட்டங்கள் 1,194,310,000 533,607,696
வெளிநாட்டு உதவிபெறும் செயற்திட்டங்கள் 32,059,316,000 28,430,685,007
மொத்தம் 37,594,646,000 33,136,742,639
ழுழு மொத்தம் 39,960,512,902 34,323,097,389

மூலம் : நிதிப் பிரிவு